Organizacja Punktu Przedszkolnego „Plastuś”

Wiemy, że chcieliby Państwo dowiedzieć się o nas więcej. 
Zapraszamy więc do zapoznania się  z organizacją naszej placówki, która zawiera:

1. Organy Punktu Przedszkolnego „Plastuś”.

2.Cele i zadania Punktu oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu
dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

3.Dzienny wymiar godzin zajęć w Punkcie, w tym wymiar godzin zajęć, w czasie których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

4. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w punkcie przedszkolnym.

5.Prawa i obowiązki wychowanków Punktu Przedszkolnego „Plastuś”w tym:

– Warunki pobytu dzieci w Punkcie zapewniające im bezpieczeństwo.

– Przypadki, w których można skreślić dziecko z listy wychowanków Punktu.

LOGO PLASTUŚ

6. Sposób sprawowania opieki  nad dziećmi w czasie zajęć.

7. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

8. Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

9. Terminy przerw w pracy Punktu Przedszkolnego „Plastuś”.

10. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie, związanych z:

– Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka,
jego zachowania i rozwoju.

– Zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej.

– Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

– Przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej,
diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole.

– Współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

11. Prawa i obowiązki rodziców.

Zapraszamy do zapoznania się z Organizacja Puntu Przedszkolnego Plastuś lata 2019-2023