O Nas


Niepubliczne Przedszkole „Plastuś” znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima
w Parzęczewie oraz w budynku Szkoły Podstawowej w Chociszewie. Przedszkola otoczone są pięknym ogrodem gdzie dzieci spędzają czas na zabawie i nauce. „Plastuś” jest ośmiooddziałową placówką z bogatą bazą dydaktyczną i dobrym wyposażeniem.


W naszej placówce stwarzamy każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości poprzez:

  • ścisłą współpracę z rodzicami i środowiskiem,                            
  • rozwijanie aktywności twórczej,
  • zapewnienie warunków bezpieczeństwa i opieki,
  • stosowanie aktywnych form i metod pracy,
  • przygotowanie do edukacji szkolnej,
  • organizację uroczystości i imprez,
  • nabywanie umiejętności własnej percepcji,
  • kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi,
  • wykwalifikowaną i życzliwą kadrę.

Wizja

Przedszkole, które jest przyjazne nie tylko dla dzieci,

ale także dla rodziców i najpełniej

odpowiadają potrzebom rodziny.
Misja

Naszą misją jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowymi przyrodniczym.

Niesienie pomocy rodzicom w zakresie wychowawczo-opiekuńczym.
Sprawowanie opieki nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci, pobudzanie ich wszechstronnego rozwoju oraz przygotowywanie do szkoły.

Zachęcanie dzieci do samodzielności, rozwoju umysłu, pozytywne wpływanie na ich rozwój motoryczny oraz umożliwianie poznawania świata i zdobywanie wiedzy. Uczenie jak czerpać radość w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami.

Wypracowanie modelu współpracy z rodzicami, gdzie obie świadomie współpracujące strony mają poczucie współdecydowania w sprawach ważnych dla wychowania i kształtowania dzieci.

Zastosowanie takich form współpracy z rodzicami, aby wypełniały różnorodne treści, zależnie od potrzeb danego środowiska, usytuowania placówki, charakteru pracy zawodowej rodziców, ich wykształcenia i zainteresowań.