O Nas

 
 
IMG_2220
 
 
 Punkt Przedszkolny „Plastuś” znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie oraz w budynku Szkoły Podstawowej w Chociszewie. Otoczone są pięknym ogrodem gdzie dzieci spędzają czas na zabawie i nauce. „Plastuś” jest czeroodziałową placówką z bogatą bazą dydaktyczną i dobrym wyposażeniem.

 

 

 

W naszej placówce stwarzamy każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości poprzez:

 

  • ścisłą współpracę z rodzicami i środowiskiem,                            
  • rozwijanie aktywności twórczej,
  • zapewnienie warunków bezpieczeństwa i opieki,
  • stosowanie aktywnych form i metod pracy,
  • przygotowanie do edukacji szkolnej,
  • organizację uroczystości i imprez,
  • nabywanie umiejętności własnej percepcji,
  • kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania
   z rówieśnikami i dorosłymi,
  • wykwalifikowaną i życzliwą kadrę.

                 

                  
 
                                             Organizujemy dla dzieci zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań:
 
 
DSC_0384     język angielski,
     gimnastykę korekcyjną,
     warsztaty kulinarne,
     warsztaty teatralne,
     warsztaty wynalazców,
     warsztaty dbam o zdrowie,
     papieroplastykę,
     koło matematyczne,
     koło ekologiczne,
      spotkanie z książką.

 

     

   P1090518

 

      Wspieramy prawidłowy rozwój dziecka organizując:

   • zajęcia z logopedą,
   • zajęcia z pedagogiem,
   • terapię pedagogiczną.

 

 

Wizja

Punkty Przedszkolne, które są przyjazne nie tylko dla dzieci, ale także dla

rodziców i najpełniej odpowiadają potrzebom rodziny.

 

Misja

Naszą misją jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowymi przyrodniczym.

Niesienie pomocy rodzicom w zakresie wychowawczo-opiekuńczym.Sprawowanie opieki nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci, pobudzanie ich wszechstronnego rozwoju oraz przygotowywanie do szkoły.Zachęcanie dzieci do samodzielności, rozwoju umysłu, pozytywne wpływanie na ich rozwój motoryczny oraz umożliwianie poznawania świata i zdobywanie wiedzy. Uczenie jak czerpać radość w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami.

IMG_2218

Wypracowanie modelu współpracy z rodzicami, gdzie obie świadomie współpracujące strony mają poczucie współdecydowania w sprawach ważnych dla wychowania i kształtowania dzieci. Zastosowanie takich form współpracy
z rodzicami, aby wypełniały różnorodne treści, zależnie od potrzeb danego środowiska, usytuowania placówki, charakteru pracy zawodowej rodziców, ich wykształcenia i zainteresowań.